Świetlica wsparcia dziennego

Od dnia 01.01.2017 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce realizuje projekt pn. "Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci w Lubawce i w Miszkowicach". Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych", Poddziałanie 9.2.4 "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych - ZIT AW". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej z/s przy ul. Dmowskiego 2/4, 58 - 300 Wałbrzych. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi - 946 537,50 zł, a jego całkowita wartość obejmująca wkład własny gminy Lubawka wynosi 996537,50 zł.

W ramach niniejszego projektu utworzone zostały dwie Placówki Wsparcia Dziennego, w tym jedna w Lubawce, a druga w Miszkowicach.

UCZESTNICY PROJEKTU

Uczestnikami projektu mogą byćdzieci i młodzież w wieku między 7 - 16 lat, zamieszkujące na terenie gminy Lubawka.

WSPARCIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Dzięki udziałowi w zajęciach w Placówce Wsparcia Dziennego dzieci i młodzież z terenu gminy Lubawka otrzymają pomoc w nauce i codziennym odrabianiu prac domowych.

Wsparcie wychowawców w PWD opiera się także na pomocy rodzinom we wzmacnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, organizacji czasu wolnego dziecka, rozwijaniu zainteresowań, organizacji zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych i kulturalno - edukacyjnych.

Ponadto w ramach zajęć w PWD w Lubawce i Miszkowicach uczestnicy projektu otrzymują wsparcie specjalistyczne w następujących obszarach:

  • kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo - technicznych,
  • kompetencji informatycznych,
  • umiejętności uczenia się, społecznych i obywatelskich,
  • warsztatów z inicjatywności i przedsiębiorczości,
  • konsultacji i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego,
  • wsparcia logopedycznego,
  • konsultacji i wsparcia fizjoterapeuty
  • zajęć z języka angielskiego.

Zajęcia dodatkowe dla uczestników Placówek Wsparcia Dziennego w Lubawce i Miszkowicach obejmują wyjazdy do teatru, kina, filharmonii, na basen oraz jednodniowe wycieczki turystyczno - krajoznawcze. 

Placówka Wsparcia Dziennego w Miszkowicach ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej w Miszkowicach, Miszkowice 8.Funkcjonujeod poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00. Wsparcie w ramach PWD jest bezpłatne.

Rekrutacja do Placówki prowadzona jest w sposób ciągły, a szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela koordynator projektu Adriana Porada, MGOPS w Lubawce, I piętro pok. nr 9, tel. 75 74 11 800, 607 568 705.