Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MISZKOWICACH

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

                                                             §1

1. Rada Rodziców, zwana dalej ?radą" reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada działa na postawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

                                                                §2

1. Ze względu na specyfikę szkoły (mała ilość oddziałów 6 + oddział przedszkolny) w sklad rady wchodzą po 2 osoby z rad oddziałowych. Rada liczy dwa razy tylu członków ile jest oddziałów.

2. Kadencja rady trwa 2 lata.

3. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

 

                                                                 §3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniującodoradczy.

 

 

                                      II. Wybory do rady

                                                                 §4

1. Wybory do rady przeprowadzane są we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia w wyborach może reprezentować tylko jeden rodzic.

                                                            

                                                                 §5

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

                                                                 §6

1. Rada oddziałowa wybiera spośród siebie 2 przedstawicieli do rady rodzicówszkoły.

2.Do rady rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków rady oddziałowej.

                                                                §7

1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady należy do obowiązków dyrektora.

2. Pierwsze posiedzenie rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

 

III.Władze rady

 

 

§8

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

§9

1. Przewodniczący rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4. Skarbnik rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez radę.

 

 

IV.Posiedzenia rady

 

 

1.Posiedzenia rady odbywają się w terminach ustalonych , nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2.Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.

3.Posiedzenia rady mogą również być zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu rady oraz na wniosek dyrektora, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

 

§10

 

1. Przygotowanie posiedzenia rady jest obowiązkiem przewodniczącego.

2. Posiedzenia rady prowadzone są przez przewodniczącego lub dyrektora szkoły.

3. W posiedzeniach rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

4.Posiedzenia rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków rady.

 

§11

1.Posiedzenia rady są protokołowane.                                                                        

2.Protokoły posiedzeń rady są podpisywane przez przewodniczącego i sekretarza.

 

 

                                           V. Podejmowanie uchwał

 

 

§12

1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

 

                                                                  §13

Uchwały rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

 

§14

Opinie rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

 

 

VI. Prawa i obowiązki rady

 

 

§15

 

1. Członkowie rady mają prawo do :

  • dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
  • wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
  • głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez radę.

2.Członkowie rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.

 

VII. Fundusze rady

 

 

§16

 

1.Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

2.Fundusze powstają z dochodów osiągniętych z własnej działalności, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

3.Rodzice mogą dobrowolnie zdeklarować składkę do rady.

§17

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie rada w preliminarzu budżetowym.

 

 

§18

Pisemne wnioski o środki z funduszu rady mogą składać : dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski.

 

§19

Środkami zgromadzonymi dysponuje rada poprzez dwie osoby przewodniczącego i skarbnika.

 

 

VIII.Postanowienia ogólne

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Po przyjęciu przez radę i dyrektora szkoły. Obowiązuje od 11.X.2007 r.