Aglomeracja Wałbrzyska pozyskała środki na realizację projektu z UE

Aglomeracja Wałbrzyska otrzymała środki na realizację projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego".

Dotacja pochodzi ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych", ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Wartość projektu: 2 999 994,00 zł

Wartość dotacji: 90%, tj. 2 699 994,60 zł

Termin realizacji projektu: lata 2013-2015

Główne działania projektu:

  1. Opracowanie "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Wałbrzyskiej"
  2. Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW"
  3. Opracowanie "Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"

Zaplanowane do opracowania dokumenty mają na celu dalszą integrację i zacieśnianie współpracy gmin w ramach AW oraz wspieranie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Dodatkowym atutem jest fakt, że w/w dokumenty będą podstawą do ubiegania się o środki Unii Europejskiej w latach 2014-2020.

 

STAN REALIZACJI DZIAŁAŃ PROJEKTU NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 r.

Działanie 1 - Opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla AW

Na rzecz realizacji Strategii ZIT, zgodnie z przyjętym harmonogramem opracowany został Wstępny Program Działań Strategii ZIT. W odniesieniu do stworzonego dokumentu przeprowadzone zostały konsultacje społeczne oraz uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wyniki zrealizowanych konsultacji stały się podstawą do aktualizacji pierwszego opracowania. W związku z tym powstał dokument strategiczny pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2014-2020.

Działanie 2 - Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW

Aktualnie rozpoczęto prace uruchamiające procedurę przetargową. W przetargu wyłoniony zostanie wykonawca, którego zadaniem będzie opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla AW. Zakończenie działań, zgodnie z przyjętym harmonogramem, nastąpić ma do końca IV kwartału 2014 r. Koszt przygotowania ww. dokumentu poniesiony zostanie ze środków przyznanych w ramach dotacji oraz ze środków własnych 16 jst AW.

Działanie 3 - Opracowanie Zintegrowanego programu transportu publicznego dla gmin AW

Podjęto prace przygotowawcze w celu uruchomieniem procedur przetargowych dla dwóch działań, tj. przeprowadzenia diagnozy potrzeb i zbadania możliwości rozwoju AW w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego dla 23 jst AW, jak również opracowania dokumentu, który w oparciu o przeprowadzone badania przedstawiał będzie:

  • plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego,
  • politykę transportową,
  • plan transportowy,
  • analizę ekonomiczno-finansową,
  • analizę uwarunkowań administracyjno-prawnych.

Założony termin zakończenia realizacji ww. działań to I kwartał 2015 r.