Projekt- ,,Znowu Razem w Gminie Lubawka"

Projekt- ,,Znowu razem w Gminie Lubawka''

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach przystępuje do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pod hasłem: ,,Znowu razem w Gminie Lubawka''.

Założeniem projektu jest eliminowanie negatywnych skutków trwającej pandemii COVID-19 wśród uczniów szkół podstawowych, spowodowany zamknięciem szkół i długotrwałym zdalnym nauczaniem.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie dzieci zajęciami kształtującymi kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne na rynku pracy, organizacja wycieczek edukacyjnych oraz zajęć wyrównawczo- dydaktycznych, jak również wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Wśród problemów występujących u dzieci i młodzieży można zaobserwować niską motywację do nauki, brak możliwości analitycznego myślenia, kreatywności oraz rozwiązywania problemów. Ponadto stwierdzono zaburzenie koordynacji ruchowej wywołane izolacją oraz zdalnym nauczaniem.

Projekt ,,Znowu razem w Gminie Lubawka'' zakłada możliwość realizacji pasji, zażywania ruchu na świeżym powietrzu, kontaktu z przyrodą oraz integracji uczniów w oparciu o pozytywne wartości.

Projekt został zaplanowany na okres dwóch semestrów, począwszy od II semestru roku szkolnego 2021/2022, kończąc w styczniu 2023 roku, obejmie 590 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Lubawka.