Sprawdzian kl. III

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ NA SPRAWDZIANIE?

 

Sprawdzian trzecioklasisty składa się z części polonistycznej i matematycznej. Analizując zapisy rozporządzenia należy się zatem skupić na tych dwóch edukacjach.

A oto wymagania wobec ucznia:

Uczeń kończący klasę III:

Edukacja polonistyczna

           korzysta   z informacji:

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga
  z nich wnioski,

 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,

 • zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;


  analizuje i interpretuje teksty kultury:

 • przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
  z dziełami literackimi,

 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,

 • czyta teksty i recytuje wiersze, z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

 • ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie
  i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,

 • pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;


  tworzy wypowiedzi:

 • w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,

 • dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
  uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie;

 • poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,

 • dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym
  i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,

 • dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba
  o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,

 • przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.


  Edukacja matematyczna

 • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;

 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;

 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);

 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;

 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);

 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);

 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;

 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);

 • waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);

 • odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;

 • odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np.5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);

 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;

 • podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;

 • odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);

 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów
  (w centymetrach);

 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu 
  i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

 

Przykładowe testy

Proszę kliknąć  dwa razy w link, lub skopiować link do przeglądarki internetowej.
 

http://www.operon.pl/oskt/poprzednie_edycje

http://natablicy.pl/sprawdzian-trzecioklasisty-obut-2013-arkusze-test-zadania-pytania-odpowiedzi-rozwiazania,artykul.html?material_id=519b0c6c142d5cf630000000

http://www.obut.edu.pl/kategoria/archiwum_poprzednich_edycji_obut-4